آموزش و آزمون

مسئول

آقای تقی قرجه

عضو

آقای علی محمودزاده

عضو

آقای میثم بهرامی

عضو

آقای موسوی

صدور احکام

خانم شادی مقدسی

کمیته آموزش

طیبه موسوی پور